Архива ‘Uncategorized’

Коментари су искључени на Информатор о раду

Информатор о раду


2022
11.01

           НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

                                             БОГАТИЋ

                  ИНФОРМАТОР О РАДУ

                                                       новембар 2022. год.

САДРЖАЈ

 1. Основни подаци
 2. Организациона структура Библиотеке
 3. Опис функција органа управљања Библиотеке
 4. Приступ информацијама од јавног значаја
 5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
 6. Делатност Библиотеке
 7. Поступање у оквиру делатности Библиотеке
 8. Прописи и правни акти који се примењују у раду Библиотеке
 9. Услуге које Библиотека пружа корисницима
 10. Поступак пружања услуга Библиотеке
 11. Подаци о пруженим услугама
 12. Подаци о приходима и расходима
 13. Подаци о јавним набавкама
 14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
 15. Подаци о средствима рада
 16. Подаци о начину и месту чувања носача информација
 17. Подаци о врстама информација у поседу Библиотеке
 18. Подаци о врстама информација којима Библиотека дозвољава приступ
 19. Поступак добијања информација од јавног значаја

Информатор о раду (у даљем тексту: Информатор) сачињен је на основу члана 39. Закона о слободно приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), а сачињен је у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10 и 10/22).

Информатор је израдила и објавила Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић (у даљем тексту: Библиотека).

 1. Основни подаци

Назив: Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић

Адреса: Мике Витомировића 6, 15350 Богатић

Шифра делатности: 91.01

Матични број: 17817418

Регистарски број: 466 791 457

ПИБ: 107054191

Број жиро рачуна код Управе за трезор: 840-1039664-74

Електронска адреса: bibliotekajanko@gmail.com (за информације од јавног значаја)

Веб сајт: www.bibliotekajanko.rs

Лице одговорно за тачност и потпуност података, које садржи Информатор, је Драгица Тешић, директор .Инфирматор је објављен на веб сајту Библиотеке, 01.11 2022 год. Доступан је јавности у електронском облику и његова електронска копија може се преузети на интернет адреси www.bibliotekajanko.rs, снимити на медиј заинтресованог лица , без накнаде, или ма медиј Библиотеке уз накнаду нужних трошкова. Информатор у електронском или штампаном облику, може се добити у просторијама Библиотеке ( Мике Витомировића 6, Богатић, канцеларија директора).

 • Организациона структура Библиотеке

Библиотека своју делатност обавља кроз рад јавне Библиотеке , и нема своје огранке. Стручни послови у Библиотеци обављају се по одељењима, како је регулисано Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић, у Богатићу.

Стручне и опште послове у Библиотеци обавља 7 запослених на неодеђено време и 1 запослен (директор) на одређено време. Библиотека има 6 стручних радника ( 2 дипломирана библиотекара, 1 вишег књижничара и 3 књижничара). Опште послове обавља 1 радник: референт за финансијско рачуноводствене послове. Руководилац Библиотеке обавља и стручне библиотечко-информационе послове. За реализацију појединих културних и другиг послова, као и стручних послова ван делатности Библиотеке, ангажују се стручни сарадници по Уговору о делу или на други законом прописан начин.

Приказ организације рада у Библиотеци

Одељење:

 1. Управа

Директор библиотеке                                                    ВСС                  1 извршилац

Референт за административно-

техничке послове                                                           ССС                  1 извршилац

 • Одељење за набавке и праћење библиотечко-информационог законодавства са одељењем за одрасле

Дипломирани библиотекар за креирање и

спровођење набавне политике библиотеке

попуњавањем фондова свим видовима набавке         ВСС                  1 извршилац

Књижничар (отпис грађе, води статистику

и остале евиденције)                                                      ССС                  1 извршилац

 • Одељење за одрасле

Дипломирани библиотекар                                            ВСС                   1 извршилац

Књижничар                                                                      ССС                   1 извршилац

 • Одељење за рад са децом

Дипломирани библиотекар                                            ВСС                   1 извршилац

Књижничар                                                                          ССС                    1 извршилац

 • Одељење за стручну литературу и референсну грађу

Виши књижничар                                                            ВШС                  1 извршилац

 • Завичајно одељење са фондом старе и ретке књиге са читаоницом

Дипломирани библиотекар- завичајни фонд               ВСС                    1 извршилац

 • Помоћна служба

Манипулант библиотечке грађе и хигијеничар           ССС                   1 извршилац

Кратак опис послова и задатака

 1. Управа

Директор библиотеке

 • организује у руководи радом Библиотеке
 • доноси Акт о организацији и систематизацији послова и радних задатака којим се утврђује број и структура запослених, а на који сагласност даје председник општине и доноси остала општа аката, у складу са Законом
 • извршава одлуке Управног одбора Библиотеке
 • заступа Библиотеку
 • стара се о законитости рада Библиотеке
 • предлаже Програм рада Библиотеке и одговоран је за спровођење истог
 • предлаже Ценовник услуга Библиотеке Управном одбору
 • одговоран је за материјално-финансијско пословање Библиотекедоноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава, према наменама утврђеним Финансијским планом
 • доноси одлуке о инвестицијама, када је то у његовој надлежности и закључује уговоре у вези са њима
 • доноси годишњи План набавки Библиотеке (јавних набавки и набавки на које се закон не примењује)
 • закључује уговоре у име и за рачун Библиотеке и стара се о извршењу уговорних обавеза
 • даје овлашћења из делокруга свог рада запосленима у случајевима предвиђених законом и Статутом
 • подноси Извештај о раду и резултатима пословања, као и периодочне извештаје из области библиотечко-информационе делатности и рада установе, надлежним органима и инстанцама, у складу са законом
 • закључује уговоре о ангажовању уметника и других сарадника ван Библиотеке
 • организује рад одељења и служби Библиотеке
 • именује руководиоце одељења, руководиоце програма и пројеката
 • образује комисије у дуга тела
 • обавља и друге послове предвиђене Законом , оснивачком одлуком и Статутом

Референт за финансијско рачуноводствене послове

 • врши пријем , контролу, груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задужење
 • врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарадаи друга примања
 • врши обрачун зарада и осталих исплата; издаје потврде о висини зарада
 • врши фактурисање услуга
 • води књигу излазних фактура и других евиденција
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама
 • прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге
 • прати измиривање пореских обавеза
 • израђује месечне извештаје из делокруга свог рада и одговоран је за њихову тачност
 • ажурира податке у одређеним базама
 • пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању
 • врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле, и др. послове
 • Библиотечко-иформационо одељење

Дипломирани библиотекар

 • програмирање, организовање и обављање послова бублиотечко-информацине делатности
 • планирање, организовање и реализација послова издавачке делатности, послова на формирању и вођењу Завичајне збирке и других посених фондова
 • послови дигитализације библиотечко-информационе грађе
 • послови културне делатности и културно-образовних програма Библиотеке
 • послови маркетинга, односа са јавношћу и сарадње са медијима
 • ажурира податке за израду програмаи и извештаја о раду одељења
 • води статистику одељења
 • предлаже набавке књига у односу на потребе Одељења и корисника
 • електронска провера, претраживање и ажурирање података и пружање информација корисницима
 • стална контрола рада електронске базе података
 • стара се о смештају и чувању библиотечко-информационе грађе
 • учествује у изради и реализацији пројекта Библиотеке
 • учествује у ревизији фонда
 • Позајмно одељење

Виши књижничар

 • рад са корисницима у складу са прописима и правилима у библиотечко-информационој делатности
 • учествује у поступку планирања и набавке књига
 • електронска провера, претраживање и ажурирање података и пружање информација корисницима
 • стара се о смештају и чувању библиотечко-информационе грађе
 • реализује међуспбну позајмицу
 • контрола рада електронске базе података
 • прикупљање статистичких података о раду Одељења
 • води Референсну збирку
 • учешће у реализацији пројеката Библиотеке
 • учествује у ревизији финда

Књижничар

 • обрађује и инвентарише публикације
 • води картотеку посуђених књига и евиденцију књига у Библиотеци
 • обавља послове на издавању и враћању публикација
 • координира и организује послове око коричења библиотечког фонда
 • учествује у ревизији библиотечког фонда
 • надзире рад читаонице и брине о публикацијама
 • врши техничке послове везане за размену публикација
 • учествује у набавци књига и стручне периодике у сарадњи са библиотекаром
 • самостално технички обрађује и инвентарише публикације 
 • Помоћне скужбе

Манипулант библиотечке грађе и хигијеничар

 • изношење отписане грађебрине о техничким условима чувања грађе
 • свакодневно чишћење и одржавање радних просторија, читаонице, депоа, инвентара у њима, мокрог чвора и простора око Библиотеке по распореду и динамици који одеђује директор
 • чишћење полица и књига по распореду и динамици коју одређује директор
 • курирски послови
 • други послови (кување кафе, служење посетилаца књижевних вечери, гостију и сл.) 

Контакт подаци     

Директор              Драгица Тешић                       тел: 015/ 7786 113

Библиотечко        Бранислав Мартиновић

информационо    Марко Симић

одељење               Мина Шанковић                      тел: 015/ 7786 113

Позајмно              Богосав Илић

одељење               Саша Ђуричић

                              Светлана Ковић                        тел: 015/ 7786 113

Општи послови    Гордана Дражић                       тел: 015/ 7786 113

Уговори о делу у 2021. години

Име и прези              Датум              Опиис посла                       Вредност

извршиоца, струка   ангажовања                                                 уговора у

                                                                                                         бруто изн.

______________________________________________________________

Милета Аћимовић   09.09.2021.        Промоција одређене тем.

                                                        грађе-промоција књиге     9.433,96

                        ______________________________________________________________

 •  Опис функција органа управљања Библиотеке

Директор

 • организује у руководи радом Библиотеке
 • доноси Акт о организацији и систематизацији послова и радних задатака којим се утврђује број и структура запослених, а на који сагласност даје председник општине и доноси остала општа аката, у складу са Законом
 • извршава одлуке Управног одбора Библиотеке
 • заступа Библиотеку
 • стара се о законитости рада Библиотеке
 • предлаже Програм рада Библиотеке и одговоран је за спровођење истог
 • предлаже Ценовник услуга Библиотеке Управном одбору
 • одговоран је за материјално-финансијско пословање Библиотеке, доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава, према наменама утврђеним Финансијским планом
 • доноси одлуке о инвестицијама, када је то у његовој надлежности и закључује уговоре у вези са њима
 • доноси годишњи План набавки Библиотеке (јавних набавки и набавки на које се закон не примењује)
 • закључује уговоре у име и за рачун Библиотеке и стара се о извршењу уговорних обавеза
 • даје овлашћења из делокруга свог рада запосленима у случајевима предвиђених законом и Статутом
 • подноси Извештај о раду и резултатима пословања, као и периодочне извештаје из области библиотечко-информационе делатности и рада установе, надлежним органима и инстанцама, у складу са законом
 • закључује уговоре о ангажовању уметника и других сарадника ван Библиотеке
 • организује рад одељења и служби Библиотеке
 • именује руководиоце одељења, руководиоце програма и пројеката
 • образује комисије у дуга тела
 • обавља и друге послове предвиђене Законом , оснивачком одлуком и Статутом

Управни одбор

 • доноси Статут Народне библиотеке, уз сагласност оснивача
 • доноси друга општа акта предвиђена Законом и Статутом
 • утврђује пословну и развојну политику
 • одлучује о пословима Библиотеке
 • доноси Програм рада на предлог директора
 • доноси годишњи финансијски план и усваја годишњи обрачун
 • усваја годишњи извештај о раду и пословању
 • даје предлог о статусним променама у складу са законом
 • расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора 60 дана пре истека мандата директора
 • врши избор кандидата за директора Библиотеке и доставља предлог оснивачу
 • закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран
 • доноси ценовник услуга уз сагласност Општинског већа
 • одлучује о коришћењу, набављању и располагању новчаним и другим средствима у складу са законом
 • одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом

Управни одбор има 5 чланова: 3 члана представника СО Богатић и 2 члана представника запослених у Библиотеци

Решењем СО Богатић о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић, у Богатићу бр. II-R29/2020 од 18.09.2020 године, у Управни одбор Библиотеке именовани су:

 1. Душан Јоцковић – предсдник Управног одбора
 2. Драгољуб Јосиповић- члан
 3. Сенка Туфекчић – члан

Из реда запослених у Библиотеци именовани су:

 1. Мина Шанковић –члан ( књижничар)
 2. Богосав Илић – члан ( виши књижничар)

Одлуке Управног одбора доносе се на седницама, већином гласова присутних чланова.

Председник  и чланови Управног одбора за свој рад остварују накнаду.

 • Приступ информацијама од јавног значаја

Све информације којима Библиотека располаже, а које су настале у раду или у вези са радом Библиотеке, доступне су јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 123/2021). Порески идентификациони број: 107054191

Радно време Библиотеке је од 7.00 до 20.00 часова.

Приступ информацијама омогућен је у седишту Библиотеке у ул. Мике Витомировића 6, Богатић, позивом на телефон 015/ 7786 113 или путем електронске поште bibliotekajanko@gmail.com од 8.00 до 14.00 часова сваког радног дана.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама, је Драгица Тешић, директор.

Лице одређено за сардњу са медијима и давање информација о раду Библиотеке је Драгица Тешић, директор.

Читаоница и услуге Библиотеке доступне су свим њеним члановима у складу са правилима рада Библиотеке. Присуство културно-образовном програмима Библиотеке омогућено је свим заинтересованим посетиоцима без накнаде.

У циљу промовисања рада установе, медијима је омогућено аудио и видео снимање просторија и активности Библиотеке.

 • Списак начешће тражених информација од јавног зачаја

Информације су углавном везане за постојање појединих интерних аката.

 • Делатност Библиотеке

Народна Библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић, у Богатићу установа је од општег друштвеног интереса коју је основала Скупштина општине Богатић ради обезбеђивања услова за остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба у области библиотечке делатности на подручју општине Богатић.

Библиотека остварује своју делатност у оквиру јединственог библиотечко-информационог система у Републици Србији, а та делатност обухвата.

 • Прикупљање, набавку, стручну библиотечку обраду, чување, презентовање и давање на коришћење књига, часописа и новина, списа, рукописа и друге библиотечке грађе
 • Прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу
 • Заштиту и чување старе и ретке књиге, посебно дела која се односе на завичајну литературу
 • Обављање културно-промотивних и културно-образовних активности везаних за популаризацију књиге и књижевно стваралаштво
 • Покретање издавачке делатности за дела која имају карактер завичајне литературе
 • Пружање других услуга у оквиру делатности и остваривање другог законом утврђеног интереса.

Своје обавезе и овлашћења Библиотека врши у складу са Законом и прописима који регулишу ову делатност, а који су наведени у члану 8. овог Информатора.

 • Поступање у оквиру делатности Библиотеке

Библиотека обавља делатност под условима и на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, задовољавање потреба корисника и извршавање законом утврђених задатака.

У оквиру стручних послова библиотечке делатности у складу са Законом о библиотечкој делатности, Библиотека има обавезу:

 • да редовно набавља библиотечку грађу и то тако да задовољи потребе и интересовања што већег броја корисника
 • да врши евиденцију грађе према важећим прописима
 • да корисницима омогући несметан приступ библиотечкој грађи и информацијама које се односе ба библиотечку грађу; услове и начин пружања услуга, њихово коришћење и корошћење библиотечке грађе од стране корисника
 • да евидентира сваку посету корисника и извршену услугу
 • да обезбеду услове за прописно чување и заштиту библиотечке грађе према важећим прописима
 • да се стара о стручном усавршавању запослених на библиотечким пословима
 • да у законским роковима врши ревизију и отпис библиотечке грађе у складу са важећим прописима
 • да прикупља, чува и промовише грађу која има карактер завичајне литературе
 • да корисницима пружа остале услуге из делокруга своје делатности; остале услуге, као и висину накнаде за извршене услуге наведене у ценовнику за 2014. годину, објављеног на сајту Библиотеке
 • да лицу које врши стручни надзор омогући несметан приступ информацијама везаним за рад Библиотеке
 • Прописи и правни акти који се примењују у раду Библиотеке

Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91, 71/94, 79/05, 81/2005, 83/2005, 83/2014)

Закон о култури („Службени гласник РС” бр.72/2009, бр. 13/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021)

Закон о библиотечкој-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр.52/2011 и бр 78/2021)

Закон о обавезном примерку („Службени гласник РС“ бр. 52/11)

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Службени гласник РС“ бр.52/11)

Закон о културним добрима („Службени гласник РС” бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021)

Закон о издавању публикација („Службени гласник РС” бр. 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04; 101/05)

Закон о ауторским и сродним правима („Сл.гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016, 66/2019)

Закон о раду („Сл.гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/2017, 113/2017, 95/2018)

Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, бр. 36/10);

Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл.гласник РС” бр. 101/05, 91/2015, 113/2017)

Закон о јавним набавкама (”Сл.гласник РС” бр. 91/2019)

Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС”, бр. 73/2019, 44/2021)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Сл.гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, (”Сл.гласник РС” бр. 44/01 до 123/2021)

Одлука о оснивању Народне библиотеке „Јанко Веселивовић“ Богатић

Статут Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић

Прописи који Библиотека примењује у области библиотечке делатности Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним библиотекама и њиховом коришћењу (,, Сл. Гласник РС’’ бр.98/11)

Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима („Службени гласник РС“, бр. 47/13)

Правилник о ближим условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних библиотека (Сл. гласник РС бр. 13/13)

Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко- информационој делатности („Службени гласник РС” бр.18/13)

Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. гласник РС бр. 39/13)

Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС бр” 22/13)

Стручно упутство за каталогизацију у публикацији („Службени гласник РС“ бр.86/12)

Упутство о начину рада библиотека са корисницима („Службени гласник РС“ бр. 96/12)

Решење о одређивању библиотека које обављају послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе (Сл. Гласник РС бр.14/13)

Правилник о ближим условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе („Службени гласник РС” бр.22/13)

Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе („Сл. гласник РС“ бр. 102/17)

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Прописи које Библиотека примењује у свом раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић бр.208-1/19 од 23.12.2019. године.

Посебан колективни уговор за установе културе од 30.12.2021.

 Правилник о канцеларијском и архивском пословању бр. 148-2/15 од 11.12.2015.

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, бр. 317/21 од 27.12.2021.

Правилник о коришћењу грађе, бр. 16/4 од 23.01.2013.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, бр. 106/20 од 10.08.2020.

Правилник о раду Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић, бр. 27/12 од 11.04.2012.

Правилник о коришћењу средстава репрезентације, бр. 2-1/14 од 19.01.2014.

Правилник о издавачкој делатности, бр. 61/14 од 09.07.2014.

Правилник о накнади путних трошкова запослених у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић, бр.20/1/15 од 2015.

Правилник о оцењивању службеника, запослених у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић, бр. 176-1/17 од30.11.2017.

Правилник о заштити податка о личности, бр. 208-2/19 од 23.12.2019.

Статут Народне библиотеке јанко веселиновић“ Богатић, бр. 07/21 од 05.01.2021.

 • Услуге које Библиотека пружа корисницима

Библиотека је јавна установакоја свим заинтересованим корисницима пружа услуге, и то:

 • коришћење библиотечке грађе коју поседује у својим фондовима
 • давање информација о грађи Библиотеке, препоруке и помоћи при налажењу потребне литературе, коришћењу каталога, претраживању локалне и узајамне електронске базе података
 • међубиблиотечке позајмице
 • бесплатног приступа интернету као библиотечког ресурса, а у образовне, научне и информационе сврхе
 • остале стручне услуге
 1.  Поступак пружања услуга Библиотеке

Библиотечку грађу и услуге могу користити само чланови Библиотеке. Изузев категорија чланова које Библиотека уписује бесплатно (ученици од првог до осмог разреда основне школе, деца предшколског узраста и материјално необезбеђена лица уз потврду Центра за социјални рад), сви грађани који су заинтересовани за коришћење услуга Библиотеке, плаћају годишњу чланарину према важећем Ценовнику, објављеном на веб сајту Библиотеке. Сваком уписаном члану Библиотека издаје чланску карту.

• Осим Завичајне збирке и збирке монографски публикација издатих до 1945. године, сви фондови Библиотеке у слободном су приступу.

• Периодика, грађа Завичајне збирке, збирка монографских публикација издатих до 1945. године и референсна збирка користе се искључиво у читаоници.

• Књиге које припадају осталим фондовима позајмљују се на 15 дана.

• Корисник може да позајми највише 3 књиге.

• О позајмљеним књигама води се евиденција, а корисник на евиденционом картону потписује да је књиге позајмио.

• Рок за враћање књига може се продужити још 15 дана, лично или позивом на број Позајмног одељења 015/ 7786 113.

• Чланови Библиотеке могу резервисати тражену публикацију, лично или позивом на број Позајмног одељења 015/ 7785 113.

• У случају да Библиотека нема тражену публикацију, може је позајмити од друге библиотеке путем међубиблиотечке позајмице.

• Књигу, обезбеђену путем међубиблиотечке позајмице, корисник је дужан да врати у року од 30 дана и плати трошкове поштарине.

• Коришћење интернета у Библиотеци је бесплатно.

• Време коришћење интернета није ограничено, изузев у случајевима када у исто време постоји већи број корисника. У таквим случајевима, време коришћења ограничено је на 30 минута по кориснику.

 1.  Подаци о пруженим услугама Библиотеке у 2021. години

Подаци о реализованим активностима за 2021.

Статистички подаци о набавци, обради и коришћењу библиотечке грађе у 2021.

Набавка: 1.048, од тога 591 књига је добијена из редовног откупа Министарства културе, 396 је купљено буџетским средствима, 63 смо добили на поклон од читаоца, издавача и аутора.

Извршена је каталогизација новонабављених књига. Новонабављене књиге су благовремено библиографски обрађене, стручно и предметно класификоване, уз напомену да су пре каталогизације прво физички обрађене (печаћење и завођење у инвентарне листе).

Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић, закључно са 2021. годином има укупно 1.986 чланова. Прочитано је укупно 19.436 књига, а на дан 31.12.2021. године располагала фондом од 35.964 књиге.

Подаци о реализованим културно-образовним активностима у 2021.

     Библиотека ове године због пандемије вируса ковид-19 није могала да организује већи број промоција књига јер није била у могућности да обезбеди физичку дистанцу за евентуалне посетиоце тих догађаја. Ипак, Библиотека је организовала са Удружењем писаца „Јанко Веселиновић“ промоције књига три млада аутора, а то су: Денис Врачарић – „ Смисао живота јесте срећа“, Младен Дукић – „Све је боље само с тобом“ и Вељко Ловчевић – „Волим , видим, осећам“.

     У оквиру прославе дана Општине Богатић, Библиотека као издавач,  организовала је промоцију монографије „ Слика једног краја“ – Мачва на фотографијама и илустрацијама од средине 19. до средине 20. века. Аутори и приређивачи овог пројекта су др. Радомир Ј. Поповић и Бранко Станковић. Припрему и штампање ове монографије финансирало је Министарство културе и информисања. Пројекат је реализован крајем 2020. године и наишао је на велико интересовање мештана општине Богатић, као и наших грађана из дијаспоре и шире.

     Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић са поносом може рећи да је завичајно одељење добило изузетно вредну монографију „ Слика једног краја“ , у коју је уграђен рад, уметничка и занатска вештина бројних непознатих и заборављених фотографија.

     Поводом обележавања 10. година самосталног рада Библиотеке, 13. маја – дан рођења „Јанка Веселиновића“, приредили смо пригодан програм у просторијама Библиотеке. Такође, учествовали смо са Културно-образовним центром у организацији манифестације „Јанкови дани“.

     У оквиру културно просветне делатности Библиотека је активно сарађивала са Културно-образовним центром, основним школама на територији општине Богатић, средњом Мачванском школом, са предшколском установом „Слава Ковић“, као и са Туристичком организацијом из Богатића.

    Матична Библиотека Шабачка је у својим просторијама организовала семинар – трибину, који је одржан 03. децембра, а којем су присуствовали сви запослени у Библииотеци, као и директор Библиотеке. Семинар је праћен путем линка, тј. он-лајн.                Семинар се односио на Међународни дан особа са инвалидитетом, који се обележава 3. децембра. ОШ „Свети Сава“ Шабац, организовала је Трибину „ Уђи у моје ципеле“ – бонтон понашања према особама са инвалидитетом. Овом приликом представљен је приручник – бонтон понашања према особама са инвалидитетом – Брошура „ Уђи у моје ципеле“ намењена свим одговорним појединцима, што је покренуло нас библиотекаре да остваримо међународну сарадњу са колегама из Бијељине. Овај семинар је уврштен као стручни семинар, односно сручно усавршавање.

       Дигитализација

   Коначно у 2021. години започета је друга фаза имплементације БИСИС-а, електронског каталога. Као део или почетак приче дигитализације, увођење БИСИС-а постала је неопхпдност. Започето је уношење каталога  и нових записа са инвентарним бројевима у базу података.

        Издавачка делатност

 Библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић је 2021. године,  са суиздавачем „Удружење писаца „Јанко Веселиновић“, издала:  збирку песама „Смисао живота јесте срећа“ младог аутора Дениса Врачарића; ( илустрација Александар Бајуновић), затим збирку песама „Све је боље само с тобом“, аутора Младена Дукића ( илустрација Ивана Зељић) и збирку песама „ Волим, видим, осећам“, аутора Вељка Ловчевића.

        Пројектне активности

 Библиотека је аплицирала код Министарства правде Републике Србије, и добила средства за санацију урушеног и дотрајалог крова библиотеке са пројектом „Кров главу чува“ у висини од 2.500.000,00 динара. Општина Богатић је суфинансирала овај пројекат у износу од 480.000,00 динара. Овај пројекат је реализован у 2021. години, уз велике проблеме са извођачем радова, али уз помоћ и подршку општине Богатић је окончан,  и извештај о реализацији пројекта је достављен Министарству правде Републике Србије.

 1. Подаци о расходима  буџетских средстава за 2021.  жиро рачун бр. 840-1039664-74

Р.бр.    Конто                  Назив конта                                                              Износ

1.         411111      Плате на основу цене рада                                         6.780.865,56

2.         412111      Доприноси за ПИО                                                         779.799,50

3.         412211       Доприноси за здравств осигурање                               349.214,53

4.         414311       Отпремнина приликом одласка у пензију                   268.719.69

5.         414411       Помоћ у медиц. лечењу                                                 165.550,50

6.         414419       Остале помоћи                                                                  12.000,00

7.         415112       Накнаде за превоз на посао и са посла                         494.177,28

8.         421111       Трошкови платног промета                                             14.808,13

9.         421311       Услуге водовода и канализације                                     19.766,31

10.       421411       Телефон, телефакс                                                          342.026.15

11.       421412       Интернет                                                                            38.187,89

12.       421521       Осигурање запослених                                                       8.975,00

13.       423311       Услуге за образовање и усавршавање                             32.774,50

14.       423413      Публикација, штампа                                                          49.980,00

15.       423521      Правно заступање пред домаћим судовима                      47.250,00

16.      423591       Накнаде члановима У.О                                                   236.805,79

17.      423621       Угоститељске услуге                                                          46.829,60

18.      423711       Репрезентација                                                                   152.144,46

19.      423911       Остале опште услуге                                                          930.464,87

20.      424911       Остале специјализоване услуге                                          39.110,06

21.      425117       Електричне инсталације                                                      21.102,00

22.      425222       Рачунарска опрема                                                               55.890,00

23.      426111       Канцеларијски материјал                                                    28.022,00

24.      426411       Бензин                                                                                   60.000,00

25.      511394       Капитално одржавање                                                       818.400,00

26.      512211       Намештај                                                                               78.192,00

27.      515121       Књиге у библиотеци                                                           294.667,03

                                                                                  УКУПНО:                    12.165.722,85

 1.  Подаци о јавним набавкама 

Библиотека је спроводила поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019).

2021. године јавних набавки није било, а набавке на које се закон не примењује су се вршиле у складу са важећим правилником.

           14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и др. примањима

  Плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца исплаћују се у складу са прописаном основицом за обрачун плата и коефицијентима који важе од маја 2008. (Уредба Владе РС 1084 од 23. маја 2008: Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ,( „Сл.гласник РС“), бр.116/14 и Закључак Владе РС о утврђивању основице за обрачун и исплату плата бр. 121-10896/2020 од 24. 12. 2020).

Подаци о исплаћеним платама за децембар 2021. године

      Бр.    Категорија запослених       бр. изврш.      коеф.      бруто плата       нето плата

 1.    Директор                                     1               19,75       95.154,56           68.633,34
 2.    Библиотекар (з. одељење)         1               17,30       86.398,03           62.495,02
 3.    Библиотекар (д. одељење)         1               17,30       85.049,38          61.549,62
 4.    Виши књижничар                       1               13.20       64.273,79          46.985,93
 5.    Књижничар ( д. одељење)         1                11.10      53.880,24          39.700,06
 6.    Књижничар ( позајмно од.)       1                11.10      58.391,93          42.862,75
 7.    Књижничар ( позајмно од.)       1                11.10      53.826,77          39.662,56
 8.    Административни радник         1                11.10      53.828,37          39.663,69

____________________________________________________________________

                                    УКУПНО:        8                           550.803.07         401.552,97

 1.   Подаци о средствима рада

Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић, самостална је установа од 18. фебруара 2011. године, када је СО Богатић донела одлуку о њеном издвајању из Културно-образовног центра Богатић.

Простор

Простор није наменски грађен за библиотеку и нема засебну зграду. Урађене су потребне радње како би се умањио утицај влаге, но то није трајно решење. Библиотека располаже са укупно корисно употребљивим простором од 176м2. Укупан простор за кориснике износи 132м2. Број просторија које се користе за библиотеку је 6. Број места за седење са којих корисници могу да повежу сопствене рачунаре са библиотечком мрежом је 5. Простор је прилагођен и за коришћење и лица са инвалидитетом.

Одељење за одрасле: Одељења за одрасле је 52м2, број просторија је 5, површина читаонице је 36м2, број седишта у читаоници је 5.

Одељење за децу: Површина одељења за децу је 52м2, број просторија је 1, не поседујемо читаоницу за децу.

Простор за библиотечке операције ( пријем грађе, набавке, каталогизација ) износи 34м2. Простор за смештај фонда је 206м2. Број просторија у којима је смештен фонд је 6. Простор за смештај грађе у слободном приступу је 132м2.

Не поседујемо простор за радионице, промоције књига и друга окупљања, као ни наменски изложбени простор.

Библиотечка опрема

Укупан број дужних метара полица за целокупан фонд је 545м, од чега је у слободном приступу 122м, отворених полица/ормана 512м, затворених ормана са полицама 17м.

Број каталошких ормана износи 1, читалачких столова 1, радних столова за библиотечко особље 4, пултова за изнајмљивање/пријемних пултова 2, фотеља за кориснике 10.

Техничка опрема

Број комада техничке опреме: Лаптоп – 1,пластификатор – 1,Телефон -2, факс апарат -1, уређај за фотокопирање/умножавање -3, ТВ пријемник -1, видеобим -1,скенер- 2,                            штампач -3, опрема за стални приступ интернету -2.

 1.  Подаци о начину и месту чувања носача информацијама

Целокупан књижни фонд Библиотеке смештен је по одељењима, читаоници и депоима, на укупно 545м библиотечких полица. Завичајна грађа чува се трајно у оквиру Завичајне збирке. Некњижна и рукопсна грађа, која такође припада Завичајној збирци, чува се трајно и смештена је у читаоници и у затвореним ормарима са полицама, укупне дужине 17м.

Библиотека има књиге инвентара и формиран лисни каталог монографских публикација (по аутору и по наслову) са подацима о књижном фонду.

Рачунарска опрема

Укупан број рачунарских радних станица ( за особље библиотеке и за кориснике) је 7. Укупан број умрежених радних станица повезаних на интернет за библиотечко особље је 6, а за кориснике је 1.

Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ као електронску базу података користи, за своје потребе, израђену базу у Excel-y. Од 2019. године започета је имплементација БИСИС-а, али због пандемије корона вирусом та имплементација је била успорена, а делимично и онемогућена. Коначно у 2021. години , започета је друга фаза имплементације БИСИС-а, електронског каталога. Започето је уношење каталога и нових записа са инвентарним бројевима, у базу података.

Укупан број записа у  е-каталогу библиотеке је 713. Број записа за фонд монографија је 31.053, а записа за фонд серијских публикација је 4.894.

Подаци којима Библиотека располаже чувају се у складу са одредбама прописа о канцеларијском пословању. Штампани материјал архивира се у за то одређеној просторији, на начин и са роковима чувања утврђеним у листи категорија документарног материјала са роковима чувања.

 1.  Подаци о врстама информација у поседу Библиотеке

Библиотека поседује акте везане за оснивање установе, нормативне акте којима се ближе уређује њен рад, записнике и осталу документацију насталу у раду органа управљања, документацију везану за радне односе, правне и опште послове, јавне набавке, техничку документацију, финансијско-материјално, канцеларијско и архивско пословање, сртучну документацију о раду и надзору над стручним радом установе, документацију везану за културно-образовну, издавачку делатност и маркетинг.

 1.  Подаци о врстама информација којима Библиотека дозвољава приступ

Све информације којима Библиотека располаже, а које су настале у раду и у вези са радом Библиотеке, доступне су јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник“ бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21). Библиотека омогућава остваривање права на приступ информацијама које се односе на њену организацију, управљање и стручни рад. Заинтересована лица могу извршити увид у записнике и одлуке са седница Управног  одбора, осим у случајевима утврђеним чланом 9-14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21) и у случајевима кад Управни одбор донесе одлуку о седници која је затворена за јавност или о делу седнице затворене за јавност, као и о одлукама чији приступ је затворен, односно ограничен на одређени период у интересу Библиотеке.

 1. Поступак добијања информација од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се Библиотеци писмено на доле приложеном обрасцу.

Библиотека је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Библиотека ће у року од 15 дана од дана пријема захтева обавестити тражиоца о одговарајућим информацијама.

Ако Библиотека на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У Богатићу, 01.11. 2022. год                                                                Драгица Тешић

                                                                                                                       Директор

     Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

         Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић у Богатићу  

                                   Мике Витомировића 6, Богатић

                                                     З А Х Т Е В

                               за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), од горе наведеног органа захтевам*:

  обавештење да ли поседује тражену информацију;

  увид у документ који садржи тражену информацију;

  копију документа који садржи тражену информацију;

  достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

               поштом

               електронском поштом

               факсом

               на други начин:*** _________________________________________

Овај Захтев се односи на следеће информације:

 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

                                                                                    _________________________________

                                                                                   Тражилац информације/Име и презиме

                                                                                    _________________________________

                                                                                                               адреса

У _________________________,                              _________________________________

                                                                                            други подаци за контакт

дана _______________ 20____. год.                        __________________________________

                                                                                                            потпис

 ________________________________________________________

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. **У кућици означити начин достављања копије докумената. *** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.                     

Поштовани читаоци


2021
10.12

Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Богатић спроводи ревизију и отпис библиотечке грађе, те стога молимо све читаоце који поседују књиге задужене у библиотеци да их врате како би ревизија могла да буде коректно одрађена. Моле се сви читаоци који књиге поседују дужи временски период да врате књиге, а за кашњење неће бити санкционисани са наплатом за кашњење. Унапред се захваљујемо на сарадњи.

Ваша библиотека