О нама

2011
10.13

Библиотека ће у току зимских месеци радити од 8,00 до 19,00 часова.

 

.
.

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

ОДЛУКА О ЦЕНАМА

КОНТАКТ

.
.
.


.
.
.

Народна књижница и читаоница “Јанко Веселиновић“ основана је у Богатићу 1946. године, а прве књиге  које су биле понуђене читаоцима, прикупљали су и доносили сами  мештани Среза мачванског. Просторије тадашње књижнице биле су смештене преко пута Основне школе, на месту данашњег кафеа “Хавана“.

1950. године, библиотека је премештена у  улицу Мике Витомировића, , а назив Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ добила је 1960 год. Те године ова установа улази у састав Културно-просветног центра, касније названог Заједница домова културе(1970 г.), односно Културно-образовни центар(од 1977 г.).
Одлуком Скупштине Општине Богатић од 18. фебруара 2011. године, Народна библиотека“Јанко Веселиновић“ поново постаје самостална установа културе.
Библиотека има пет радника (два књижничара, два виша књижничара и једног библиотекара), а у њеном саставу послују три одељења:
1. Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе
2. Одељење за рад са одраслима,
3. Одељење за рад са децом и омладином

Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ у Богатићу данас располаже фондом од преко 40 000 монографских публикација.
Сталним прибављањем нових књига, организовањем књижевних вечери, трибина и промоцијама нових издања, Библиотека данас представља културни и информациони центар локалне заједнице и један је од носилаца културне делатности у општини Богатић.

 

Правилник о коришћењу библиотечке грађе

ПРАВИЛНИК
о условима, начину  коришћења и заштити библиотечке грађе

Члан 1.
Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе (у даљем тексту: Правилник) у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ у Богатићу (у даљем тексту: Библиотека) регулишу се услови и начин пружања библиотечких услуга физичким и правним лицима (у даљем тексту: корисници услуга) у складу са Законом о библиотечкој делатности и Статутом Библиотеке.

Члан 2.
Под услугама у смислу овог Правилника подразумева се право корисника услуга да:
•    Позајмљује библиотечку грађу;
•    Користи читаонице и референсне збирке;
•    Прати културно-образовне и мулти-медијалне програме;
•    Користи остале услуге Библиотеке.

Члан 3.
Библиотечка грађа је доступна под једнаким условима свим заинтересованим грађанима.

Члан 4.
Коришћење библиотечке грађе и услуга омогућава се уз чланску карту Библиотеке.
Чланска карта Библиотеке важи годину дана од дана уписа.

Члан 5.
Чланом Библиотеке постаје се уплатом прописане чланарине на жиро-рачун Библиотеке и добијањем чланске карте.
Корисник услуга добија чланску карту, по утврђивању свих података неопходних за утврђивање идентитета корисника услуга.
Одлуком Управног одбора, један број чланских карата може бити поклоњен, ради промовисања делатности Библиотеке.

Члан 6.
Чланска карта Библиотеке обавезно садржи следеће податке:
•    Име и презиме корисника услуга;
•    Број чланске карте;
•    Извод из Правилника о условима, начину  коришћења и заштити библиотечке грађе;
Члан 7.
У базу података Библиотеке уписују се следећи подаци о кориснику услуга:
•    Име и презиме;
•    Име једног родитеља;
•    Стална адреса становања са поштанским бројем;
•    Број личне карте, пасоша или избегличке легитимације;
•    Матични број;
•    Занимање корисника услуга;
•    Број телефона;
•    e- mail адреса корисника услуга;

Члан 8.
Приликом уписивања малолетних лица, у базу података Библиотеке уноси се број личне карте, пасоша или избегличке легитимације и матични број родитеља или старатеља малолетног корисника услуга Библиотеке.

Члан 9.
Корисник услуга, односно родитељ или старатељ малолетног корисника услуга, се приликом учлањења обавезује потписом да прихвата одредбе Правилника о условима, начину  коришћења и заштити библиотечке грађе.

Члан 10.
Чланску карту може користити само лице на чије име она гласи.

Члан 11.
У случају да корисник услуга изгуби или на било који други начин отуђи своју чланску карту, дужан је да то пријави Библиотеци која ће му издати дупликат, уз личну карту и надокнаду према Одлуци о ценама услуга у Библиотеци.

Члан 12.
Колективним корисницима омогућава се коришћење услуга Библиотеке на основу писаног уговора између Библиотеке и колектива, по уплати колективне чланарине.

Члан 13.
Библиотека је дужна да, уз претходну писмену сагласност корисника услуга, електронском поштом обавештава кориснике о набавци нових књига, као и о културно-образовним и мулти-медијалним програмима које Библиотека организује.

Члан 14.
Одлуку о ценама услуга у Народној библиотеци “Јанко Веселиновић“ у Богатићу доноси Управни одбор Библиотеке, на предлог директора.

Члан 15.
Библиотека ради сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
Радно време Библиотеке мора бити истакнуто на видном месту у Библиотеци.

Члан 16.
Библиотека може делимечно или потпуно, уз сагласност Управног одбора, привремено ускратити услуге корисницима у посебним условима пословања:
•    ревизија библиотечке грађе,
•    преуређење простора,
•    селидба и
•    другим случајевима које Библиотека одреди као посебне.
О овим одлукама Библиотека је дужна обавестити оснивача и, путем средстава јавног информиасања, јавност.

Члан 17.
Корисник услуга има право да истовремено позајми највише 3 (три) јединице библиотечке грађе.

Члан 18.
Библиотечка грађа из Завичајног фонда и референсна збирка може се користити искључиво у читаоници Библиотеке и под надзором стручног радника.
Друга грађа која се не може користити ван просторија Библиотеке утврђује се посебном Одлуком директора.

Члан 19.
Библиотечка грађа која се износи ван зграде Библиотеке позајмљује се корисницима услуга на 15 дана.
Корисник услуга Библиотеке може, непосредно пре истека рока, телефоном продужити рок за позајмљивање библиотечке грађе за додатних 15 дана.
Рок за позајмљивање библиотечке грађе може се продужити само једном, лично или путем телефона.
Рок за позајмљивање библиотечке грађе резервисане од стране другог корисника услуга Библиотеке, не може се продужити.

Члан 20.
Није дозвољено истовремено позајмити више од једног примерка библиотечке грађе истог наслова.

Члан 21.
Уколико корисник услуга библиотеке тражи библиотечку грађу која се тренутно не налази у фонду, може исту да резервише.
О приспећу библиотечке грађе Библиотека телефоном обавештава корисника и ту грађу неће издавати другим корисницима два дана од дана обавештавања корисника који је грађу резервисао.

Члан 22.
Уколико се укаже потреба за међубиблиотечком позајмицом, корисник услуга Библиотеке подноси писани захтев, а сагласност даје директор Библиотеке.
Публикације добијене путем међубиблиотечке позајмице користе се само у читаоници Библиотеке.
Трошкови међубиблиотечке позајмице наплаћују се од читалаца према стварним трошковима.

Члан 23.
Периодичне публикације, сем последња два броја, могу се износити ван Библиотеке на 7 дана.
Корисник услуга може позајмити највише 3 (три) периодичне публикације.
Дневне новине се не могу износити ван Библиотеке.

Члан 24.
У читаоници се истовремено могу добити на читање 1 примерак дневних новина и 1 примерак друге периодичне публикације.
Ова ограничења не важе за старе бројеве.

Члан 25.
У просторијама Библиотеке није дозвољена било која активност којом би се ометали или узнемиравали корисници услуга.

Члан 26.
Члану који се не придржава одредби Правилника изриче се опомена.
Ако се и након изречене опомене понаша супротно одредбама Правилника, ускраћује му се право коришћења услуга читаонице, у трајању од 10 дана.
Уколико и после тога настави са понашањем супротно одредбама Правилника, престаје му чланство у Библиотеци без права на враћање чланарине.
Одлуку о томе доноси директор Библиотеке.

Члан 27.
Читаоницу могу користити сви корисници услуга библиотеке.
Корисник услуга може у читаоници користити и сопствену литературу.

Члан 28.
Страни држављани, корисници услуга Библиотеке могу износити библиотечку грађу ван зграде Библиотеке уколико уплате депозит у висини која се утврђује Одлуком о ценама услуга у Библиотеци.
Уколико страни држављанин, корисник услуга Библиотеке не врати библиотечку грађу по протеку 30 дана од истека рока за враћање, Библиотека трајно задржава депозит.

Члан 29.
Корисници услуга су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и одговорно, да је чувају као опште добро, које се не сме оштетити, отуђити или уништити.
У смислу претходног става,корисници услуга имају право да захтевају да се констатује стање библиотечке грађе у тренутку преузимања. У случају оштећења, корисник сноси одговорност за оштећење и обавезу накнаде штете предвиђену Одлуком о ценама услуга у Библиотеци.
Члан 30.
Уколико библиотечка грађа која је дата на коришћење буде оштећена или уништена, корисник услуга је дужан да набави и врати исту, ако је то могуће.
У противном дужан је да Библиотеци надокнади штету у висини ревалоризоване вредности библиотечке грађе. Накнада штете или замена коришћене библиотечке грађе реализоваће се у року одобреном за њену употребу.

Члан 31.
Уколико корисник услуга не врати библиотечку грађу у предвиђеном року, библиотечки радник је дужан да упути опомену кориснику услуга да у року од 3 (три) дана по пријему опомене врати позајмљену библиотечку грађу.
Прва опомена је телефонска.
Након 7 дана од телефонске опомене, шаље се писмена опомена.
Ако корисник услуга не врати библиотечку грађу ни након друге опомене, библиотечки радник ће доставити потребне податке надлежном органу, ради утужења корисника услуга.
Док се води поступак за враћање позајмљених публикација, корисник губи право на коришћење услуга Библиотеке.
Сви трошкови око поступка за враћање позајмљене публикације иду на терет корисника услуга.
Члан 32.
Библиотека има право послати овлашћену особу на адресу читаоца како би преузела библиотечку грађу која ни након опомена није враћена.

Члан 33.
Ако се библиотечка грађа, из неоправданих разлога, не врати на време, наплаћује се закаснина.
Закаснина се рачуна по јединици библиотечке грађе и дану кашњења.
Закаснина се утврђује Одлуком о ценама услуга у Библиотеци.
Корисник нема право даље позајмљивати библиотечку грађу док не плати закаснину.

Члан 34.
Члан Библиотеке који није вратио књиге, може обновити чланство, али не може позајмити нове књиге док не измири дуг.

Члан 35.
Свако намерно оштећење библиотечке грађе, ометање рада у Библиотеци као и непоштовање одредби овог Правилника може имати за последицу привремено или трајно искључење корисника услуга из чланства у Библиотеци.

Члан 36.
Чланови Библиотеке морају, приликом уписа, бити упознати са Правилником.
Најважније одредбе Правилника морају бити одштампане на чланској карти Библиотеке.
У сваком одељењу Библиотеке читаоцима мора бити доступан целокупан Правилник.

Члан 37.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан 38.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења од стране Управног одбора Библиотеке.

У Богатићу, 10.05.2011. године

Председник Управног одбора
Вања Самарџић

 

 

Одлука о ценама

ОДЛУКА о ценама услуга

у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“

 

Чланарина за запослене 600 динара
Чланарина за средњошколце 500 динара
Чланарина за незапослене, пензионере, пољопривреднике 400 динара
Породична чланарина 700 динара
Колективна чланарина 200 динара
Депозит за стране држављане(по јединици библиотечке грађе) 1000 динара
Накнада за издавање нове чланске карте 50 динара
Дневна закаснина 10 динара

Годишња чланарина важи од датума уписа до истог датума наредне године.

За децу предшколског узраста и за основце, упис у библиотеку је бесплатан!!!

Рачун примаоца: 840-965668-29

Позив на број    97      60-80915-744151-00-04-820

 

Контакт

адреса:
Мике Витомировића 6.
15350 Богатић

тел. 015/ 7786-113

e-mail:
bibliotekajanko@gmail.com

Comments are closed.